yrka8

Projektiosaaminen ja työelämätaidot

Tulevaisuuden haasteet

Epävarma tulevaisuus lisää vaatimuksia sekä oppilaitoksille että yrityksille. Oppilaitosten olisi pystyttävä vastaamaan ajan haasteisiin ja ennakoimaan tulevia työelämävaatimuksia.  Oppilaitos toimii portaana työelämään. Nuoret oppivat vähitellen tuntemaan itseään ja arvioimaan osaamistaan. Työelämätaitojen opetteluun tarvitaan työelämäyhteistyötä.

Koulussa nuoret harjaannuttavat sosiaalisia taitojaan sekä oppivat soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön.  Oppilaitosten tehtävänä on huomioida ja välittää tietoa työelämän vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Tiedon välittämiseen tarvitaan yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja yritysmaailman kanssa.

Ilman koulutettuja ihmisiä ei työnantajilla ole osaavia työntekijöitä ja ilman tietoa työnantajien tarpeista oppilaitoksilla ei ole suuntaa tarjoamalleen opetukselle.

yrka8 2

Projektioppiminen

Työn tekemisen muodot ovat vähitellen muuttuneet yhä projektiluontoisemmiksi. Ansaintamalleja ovat mm.  pätkätyö, määräaikaiset työsuhteet, vaihtelevan työajan sopimukset, keikkatyö, osa-aikatyö,  vuokratyö, kevytyrittäjyys tai näiden yhdistelmät. Yhteistä näille on tietty projektin ominaisluonne.  Myös vakituisessa työsuhteessa toimiva kohtaa projektityön haasteet. Organisaatioiden toimintaan liittyy yhä useammin erilaiset projektityöt ja työntekijän projektiosaamisella on suuri merkitys.

yrka8 7

Projektit voivat olla suuria tai pieniä ja projektinhallintaa ilmenee kaikilla toimialoilla. Projektityöskentelystä on useimmiten organisaatioille hyötyä. Projektiryhmään valitaan siihen osaamiseltaan soveltuvat henkilöt ja ryhmä on siten helppoa muovata projektin tarpeita vastaavaksi. Kuitenkaan pelkkä ammattitaitoinen projektiryhmä ei takaa onnistunutta projektia, vaan projektin jäsenten keskinäisellä vuorovaikutuksella   voi olla merkittävä rooli onnistumiselle. Projektin vetäjä on useimmiten avainasemassa. Projektilla on selkeät tavoitteet ja aikataulu. Se on resurssoitu ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.

Projektinhallintataitoja voidaan kehittää jokaisessa ihmisessä.

yrka8 4

Työelämäyhteistyössä keskeistä on opiskelijoiden projektityöskentely ja siitä oppiminen.

Se on prosessi, jossa oppimistehtävä on rajattu ja käytännön toiminta muodostetaan projektiksi.

Oppilaitosten ja työelämän välisellä yhteistyöllä voi olla merkittävä rooli opiskelijan osaamisen kartuttajana sekä työelämään suunnistamisen ohjaajana. Opiskelija saa käytännön tietoutta ja näkemystä kyseisen toimialan työskentelytavoista ja työskentelyolosuhteista. Yhteistyökumppani voi olla myös opiskelijan tuleva työnantaja.

yrka8 5

YES-verkosto –  Apua yrittäjyyskasvatukseen

yes logo 400

Onneksi  yrittäjyyskasvatusasioissa ei tarvitse olla yksin. Oppilaitoksille on tarjolla apua erilaisten projektien ja yhteistyökuvioiden toteuttamiseksi. Yksi hyvä tietolähde ja tukipilari on YES-verkosto. YES-verkostoa (https://yesverkosto.fi/ ) on kehitetty mm. oppilaitos-työelämäyhteistyön ideointiin ja käytännön toteuttamisen mallien suunnittelemiseen ja kokoamiseen.  Sieltä saa ideoita ja tukea yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

” YESin palveluja ovat yrittäjyyskasvatuksen kehittämispalvelut, verkostoyhteistyö,  yrittäjyyskasvatuksen valmennukset sekä oppilaitosten työelämäyhteistyön mallit ja työkalut. Lisäksi YES tuottaa materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.”

YES-verkoston tuottamaa materiaalia yrittäjyyskasvatukseen löytyy osoitteesta  https://yesverkosto.fi/materiaalit

” Mitä laajempi ja monipuolisempi oppilaitoksen yhteistyöverkosto on, sen  monipuolisempaa yhteistyötä voidaan rakentaa. Verkostomaisen toiminnan avulla voidaan hyödyntää er i toimijoiden vahvuuksia ja kehittää työelämäyhteistyötä.”

YES-verkoston, Talous ja nuoret TATin sekä Suomen Yrittäjien yhdessä kehittämä maksuton Työelämäyhteistyö-verkkokoulutus käynnistyy syyskuussa 2022, lue lisää ja ilmoittaudu mukaan nyt:

https://yesverkosto.fi/yes-valmennukset/tyoelamayhteistyo

yrka8 1

Yrittäjyyskasvatuskunta – mitä se tarkoittaa?

YES-verkosto:

” Yrittäjyyskasvatuskunta tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnassa yrittäjyyskasvatus ymmärretään osaksi kunnan eri kehittämistoimenpiteitä ja että yrittäjyyskasvatus on osa kunnan strategioita. Kunnassa on ymmärretty verkostotyön merkitys: Yrittäjyyskasvatusta kehitetään yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä.” 

” Yrittäjyyskasvatuskunnassa on oma yrittäjyyskasvatuksen tiimi ja kuntaan on rakennettu yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Se tarkoittaa, että kunnassa on mallinnettu, miten yrittäjyyskasvatus toteutuu joka kouluasteella varhaiskasvatuksesta lukioon. Yrittäjyyskasvatuskunnassa yrittäjyyskasvatuksen koordinointi on myös resurssoitu.”

yrka8 3

Hyödynnä aikaisemmin kehiteltyjä ideoita!

Vaikuttavaa! Opas

tyoelamayhteistyo opas kansi copy

” YES-verkoston Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön auttaa ymmärtämään työelämäyhteistyön merkitystä oppisympäristönä ja osana yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä. Se antaa vinkkejä työelämäyhteistyön käynnistämiseen ja yhteistyökumppanien löytämiseen sekä antaa työkaluja siihen, miten työelämäyhteistyöstä voi tehdä entistä vaikuttavampaa. Opas on suunnattu etenkin oppilaitoksille ja opettajille.”

Tralla.fi sivusto

trallajpg

Tralla.fi – Yrittäjyystaitojen työkalupakissa voit tutustua yrittäjyyskasvatuksen malleihin ja löytää omaan opetukseesi sopivia materiaaleja, menetelmiä ja työkaluja – olet sitten opettaja, rehtori, opettajaopiskelija tai yrittäjyyskasvatuksen toimija. Voit myös itse toimia julkaisijana ja jakaa Trallassa helposti oman yrittäjyyskasvatuksen mallisi tai materiaalisi.”

yrka8 6

Työelämätaidot

Työelämätaitoihin kuuluvat ammattitaidon lisäksi mm. kyky ja halu ottaa asioista selvää, hyvät vuorovaikutustaidot, valmius oppia uusia asioita, muutoksensietokyky ja tietyt hyvään käyttäytymiseen liittyvät perusasiat. Sosiaaliset taidot korostuvat työelämätaidoista puhuttaessa. Näihin liittyy esimerkiksi tiimityöskentelytaito, taito tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa, sekä neuvottelutaito. Tarvitaan myös positiivista asennetta työn tekemiseen.  

Tulevaisuuden työelämä vaatii entistä enemmän itseohjautuvuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot hioutuvat työelämäyhteistyön yrittäjyyskasvatusprojekteissa.

yrka8 8

Tuula Malvisalo

Yrittäjyyskasvatusasiantuntija, yrittäjyysasiantuntija, näyttötutkintomestari, yrittäjämentori (yrittäjän oppisopimus), kuvataiteilija, Pirkanmaan Yrittäjien verkostovaliokunnan jäsen

https://fi.linkedin.com/in/tuula-malvisalo-a35a2989

Instagram: do_your_best_today

Facebook: Mentori Tuula Malvisalo

https://www.verkkovalmentajat.fi/blogit/yrittajyyskasvatus/

Kasvata tietoasi  ja löydä potentiaalisi, liity VERKKOVALMENTAJIIN (verkkokurssit, verkkokauppa, blogit …)

Jaa ystävällesi

Samankaltaisia ​​artikkeleita